Thông báo TTG Capital làm việc trở lại từ 01-10-2021